card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ННФ-ын захиалгаар НОМОС хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл (ХХН)-ийн судлаачид “Зорчих эрхийг хязгаарлах ял, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж” сэдвийн хүрээнд зорчих эрхийг хязгаарлах ялын тухай ойлголт, түүний үндсэн суурь нөхцөл, хэрэгжүүлэх арга зам, үр нөлөө, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, өсвөр насны хүнд хэрэглэх асуудал зэргийг нарийвчлан судалж тогтоохыг зорьсон билээ. Энэхүү тойм нь дээрх судалгаанд тулгуурласан бөгөөд боловсруулах явцад судалгааны эх сурвалж болсон хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан зайлшгүй шаардлагатай зарим мэдээллийг шинэчиллээ. Уг тоймоор судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү. 

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих