card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2017#ШүүхийнШинэтгэл#ХараатБусШүүх#ИлТодШүүхСудалгаа

ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН, ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА: Шүүгчийн томилгоо

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.Хунан, Судлаачид: П.Баттулга, М.Мөнхжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН, ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА Шүүгчийн томилгоо
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Энэхүү судалгаагаар шүүгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаанаас эхлээд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, цаашлаад Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Ерөнхийлөгч хүртэл шүүгчийн томилгооны бүх үе шат, шүүгчийг шилжүүлэн томилох, сэлгэн ажиллуулах асуудал, үүнээс гадна шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцдог байгууллагуудын чиг үүрэг, эдгээр байгууллагыг байгуулж буй арга, хараат бусаар ажиллах нөхцөл хангагдсан байдлыг цогцоор нь шинжлэн судалж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхийг зорилоо. 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.Хунан, Судлаачид: П.Баттулга, М.Мөнхжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН, ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА Шүүгчийн томилгоо
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх