card
Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.БАРИАШИРСҮРЭН Судлаачид: Ж.АРИУНЦЭЦЭГ, Б.ДОРЖПАГМА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦООГ ӨӨРЧЛӨХ БОДЛОГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: Төв аймгийн жишээн дээр
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Тус судалгааны ажлын зорилго нь шүүхийн бүтэц, тогтолцоог бүхэлд нь шинэчилж шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулсан нь өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй манай орны хувьд хөдөө, орон нутагт амьдарч буй иргэд хөндөгдсөн эрх ашгаа хамгаалуулахаар шүүхэд хандах, шударга шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхээ эдлэх нөхцөлийг хэрхэн хангаж байгааг тодруулах, мөн шүүхүүдийн харилцан адилгүй ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, шүүгч хэргийн төрлөөр дагнан мэргэших, шийдвэрийн чанарыг сайжруулах зорилгоор шүүхийг дагнан, бүсчлэн байгуулсан явдал нь шүүх байгууллагын үйл ажиллагаа иргэдэд ойртож, тэдний эрх ашигт нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох, үүнээс гадна иргэдэд үүсэж буй эдийн засгийн буюу зардлын үр нөлөөг тооцоход оршино.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Ж.БАРИАШИРСҮРЭН Судлаачид: Ж.АРИУНЦЭЦЭГ, Б.ДОРЖПАГМА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦООГ ӨӨРЧЛӨХ БОДЛОГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: Төв аймгийн жишээн дээр
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх