card
Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Дархан-Уул аймаг дахь салбар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаа Дархан-Уул аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

"Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөө"-ний Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөл Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр Дархан-Уул аймгийн ИТХ- ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, чадавх, үр нөлөөг үнэлэх мониторинг хийлээ. Иргэний зөвлөл нь Цагдаагийн албаны тухай хуульд зааснаар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийг төлөөлөн хяналт тавих үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, орон тооны бус иргэний төлөөлөл байх бөгөөд аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын дэргэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мониторингийн гол үр дүнг доор товчлон харуулсан бөгөөд дэлгэрэнгүй тайланг бүрэн эхээр нь www.forum.mn цахим хуудаснаас үзнэ үү.

Зохиогч: Мониторинг хийж гүйцэтгэсэн НДЭХ-ны Дархан-Уул аймаг дахь салбар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаа Дархан-Уул аймагт хийсэн ажиглалтын дүн
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь