card
Зохиогч: Каталина Урибэ Бурчер, Фернандо Касал Бэртуа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум болон Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн хамтрав.
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Political Finance in Mongolia Assessment and recommendations
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Нээлттэй Нийгэм Форум, Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн хамтран Монголын улс төрийн санхүүжилтийн эрх зүйн орчин, хэрэгжилтийн үнэлгээг юуны түрүүнд хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй гэж санал нэгдсэн болно. Эрх зүйн орчны үнэлгээний хүрээнд улс төрийн намуудын санхүүжилтийн эх үүсвэр, хандивлагчид болон хандивын хэмжээнд тавих хязгаар, сонирхлын зөрчил, улс төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал, хувийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй санхүүжилтэд тавих хяналт, гишүүнчлэлийн менежмент (гишүүний татвар, тайлагналт), тайлангаа ил тод болгож мэдээлэх байдал зэрэг асуудлыг хамруулан авч үзлээ.

Зохиогч: Каталина Урибэ Бурчер, Фернандо Касал Бэртуа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум болон Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн хамтрав.
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Political Finance in Mongolia Assessment and recommendations
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь