card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2018Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#ИргэнийНийгэм#ИргэнийНийгмийнОронЗайСудалгаа

АШГИЙН ТӨЛӨӨ БУС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

Зохиогч: Судалгааг өмгөөллийн “ӨҮ ЭС ДИ ПАРТНЕРС” ХХН-ийн ажилтнууд хийж гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШГИЙН ТӨЛӨӨ БУС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

АШГИЙН ТӨЛӨӨ БУС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

1997 онд батлагдсан Төрийн бус байгууллагын тухай хууль нь иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийг баталгаажуулахад чухал алхам болсон хэдий ч төрийн бус байгууллагын тогтвортой, үр нөлөөтэй хөгжлийг дэмжих болон ашгийн төлөө бус нийтэд тустай үйл ажиллагааг оновчтой зохицуулах хэрэгцээ шаардлага тулгамдаж байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн чиглэлээр нийтэд тустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашгийн төлөө бус байгууллагууд салбарын хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцан адилгүй зохицуулагдаж, бүртгэл, тайлагналын хувьд ойлгомжгүй байдал үүсгэж, ашгийн болон ашгийн бус үйл ажиллагааг ялгаж салгахад ч хүндрэл учруулж ирлээ.

Хууль тогтоомжийн энэхүү тодорхойгүй байдлаас үүдсэн ашгийн бус байгууллагын харилцаанд үүсэж буй тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, улмаар нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, нийтэд тустай үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилгоор хийсэн судалгааны тайланг эрхэм уншигч Та бүхэнд хүргэж байна. 

Зохиогч: Судалгааг өмгөөллийн “ӨҮ ЭС ДИ ПАРТНЕРС” ХХН-ийн ажилтнууд хийж гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШГИЙН ТӨЛӨӨ БУС ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь