card
ННФ жилийн тайлан2015Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2015 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь


Нээлттэй Нийгэм Форум 2015 оны жилийн тайлан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нээлттэй Нийгэм Форум 2015 оны жилийн тайлан [PDF]

Манай улсын хувьд 2015 он хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчиллын үнэт зүйлсийг үйл хэрэг болгох, сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд чухал жил байлаа. Нийтийн сонсголын тухай, Хууль тогтоомжийн тухай хуулиуд болон Захиргааны ерөнхий хууль Улсын Их Хурлаар батлагдан хэрэгжиж эхэллээ. Эдгээр хууль нь бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүхий л түвшинд олон нийт болон эрх ашиг нь хөндөгдсөн талуудын оролцоог баталгаажууллаа. Тэрчлэн, Шилэн дансны хууль хэрэгжсэнээр төрийн дансны ил тод байдал эрс дээшиллээ. Нээлттэй Нийгэм Форум (НН Ф) энэ бүхий л үйлсэд өөрийн хувь нэмэр оруулж ирсэндээ баяртай байна. 2015 онд бид төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх, түүнд хяналт тавих иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавх болон хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, иргэдийн оролцоог илүү үр нөлөөтэй болгох чиглэлд олон чухал ажил санаачлан хийж гүйцэтгэлээ. НН Ф-ын хамтран ажилладаг “Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум” нь хүний эрхийг баталгаажуулахад НҮБ- ын хүний эрхийн механизмуудыг өргөн ашиглахын зэрэгцээ, хүний эрхийн тулгамдсан асуудлуудаар хамтарсан нөлөөлөл хийж хууль тогтоомжийг хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэх, хүний эрхийн зөрчлийг арилгахад үр нөлөөтэй ажиллаж ирлээ. Урлагаар дамжуулан хүний эрхийн боловсрол олгох нэг хэлбэр болох Тавилттай уншлагыг орон нутгийн театруудад танилцуулж, тэдний тоглолтыг дэмжсэн нь цаашид орон нутгийн театруудын олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол, мэдлэг олгох санаа, сэдлийг өдөөлөө. Хууль сахиулах салбарын эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжсэн үйл ажиллагаа 2015 онд ч үргэлжилж Захиргааны ерөнхий хууль батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжилтэд нь мониторинг хийх иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх цуврал сургалтыг нийслэл болон 21 аймгийн төлөөллийг хамруулан хийлээ. Мөн цагдаагийн албаны ажиллагаанд хяналт тавьж шинээр хэрэгжиж эхэлсэн Иргэний зөвлөл болон Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны үйл ажиллагаанд мониторинг хийж үр дүнг нь нийтийн хүртээл болголоо. Түүнчлэн эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд шинээр боловсруулж буй зарим чухал хуулийн төслөөр хэлэлцүүлэг өрнүүлж иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг нэгтгэн бодлого боловсруулагчдад хүргэж ирлээ. Шүүхийн шинэтгэлийн багц хууль хэрэгжих явцад тулгарч буй эрх зүйн болон практикийн асуудлыг судлан шинжилж, тодорхой зөвлөмж боловсруулж, холбогдох талуудад хүргэлээ. Шүүгчийн хараат бус байдал, тэдний томилгоо, шүүхийн тогтолцоог өөрчлөхтэй холбоотой бодлогын шийдвэрийн хэрэгжилтэд тулгарч буй бэрхшээл, сорилт зэрэг асуудал нь дээрх судалгааг хийсэн мэргэжлийн судлаачдын анхаарлын төвд байлаа. Мөн шүүхийн захиргааны дунд шатны ажилтнуудын мэргэжлийг бэхжүүлэх чиглэлд тодорхой ажлууд хийгдэж цаашид үргэлжлүүлэхээр төлөвлөөд байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 21 аймгийн Засаг даргын тамгын газар (ЗДТГ ), аймгийн төвийн сумд, нийслэл болон дүүргийн ЗДТГ -уудад орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран мониторинг хийж, хуулийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг хууль тогтоогчид болон олон нийтэд байнга хүргэж ирлээ. Мөн 2016 оны улсын нэгдсэн төсвийн төслийг хөндлөнгийн шинжээчдээр үнэлүүлж үр дүнг нь бодлого боловсруулагчид, судлаачид, иргэд болон иргэний нийгмийн хүрээнд танилцуулж, цуврал хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. НН Ф-ын сүүлийн 10 жилд санаачилж, дэмжиж ажилласан ОҮИТБС -ын үйл ажиллагааны ололт амжилт, сорилтыг 2015 оны 11 дүгээр сард олон талын оролцоог хангасан Үндэсний чуулганаараа нэгтгэн дүгнэж ирэх 4 жилийн стратегийн үндсэн чиглэлээ тодорхойллоо. НН Ф уг чуулганд орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог дэмжсэнээр 13 аймаг, 11 сумын төлөөлөгчид ирж орон нутагт тулгарч буй асуудлаа үндэсний хэмжээнд хэлэлцүүллээ. Тэрчлэн, олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын гэрээний ил тод байдлыг хангах чухал нөхцөл бүрдлээ. Үүнд, төр, олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон иргэний нийгмийн оролцоотой явагдсан олон талт хэлэлцүүлгийн үр дүнд талуудын ойлголт, байр суурь нэгдэн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний нууцын зэрэглэлийг хүчингүй болгох зөвшилцөлд хүрлээ. Боловсрол, нийгмийн бодлогын хөтөлбөрийн хүрээнд оролцогч талуудыг чадавхжуулах, бодлогод нөлөөлөх чиглэлд тодорхой ажлууд хийгдлээ. Тухайлбал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудлаар ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа мэргэжлийн төвшинд хүрч, гишүүдийн чадавх болон сүлжээний үйл ажиллагаа бэхэжлээ. Тусгай сургуулийн багш нар эдгээр төрийн бус байгууллагатай хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах, нийтлэл бичих, анализ хийх зэргээр хамтын ажиллагааны санаачилгууд үүсэн бий болж байна. Түүнчлэн залуучуудын дундах хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарч ажиллах хамт олон, байгууллагууд бий болж байна. Энэ чиглэлээр ажилладаг их дээд сургуулийн мэргэжлийн баг, нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах эхлэл суурь ч бүрдэж байна. Ийнхүү багцлан нэгтгэж, товчлон дүгнэж Та бүхний гарт хүргэж буй энэхүү тайланг уншиж танилцаад санал бодлоо хуваалцах аваас бид туйлын баяртай хүлээн авах болно. Түүнчлэн тодорхой үйл ажиллагааны талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.forum.mn сайт руу орж үзнэ үү. Гүйцэтгэх захирал П.Эрдэнэжаргал

Нээлттэй Нийгэм Форумын
гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэжаргал

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь