card
Улс төрийн нам, сонгууль2014#Сонгууль#УлсТөрийнСанхүүжилтСудалгаа

Улс төрийн намуудын санхүүжилт, гишүүнчлэл, орон нутгийн сонгууль дахь улс төрийн намын оролцоог боловсронгуй болгох нь

Зохиогч: Судалгааг Глоб Интернэшнл төв, Зориг сан ТББ нар хамтран гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБХХ
Он: 2014
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намуудын санхүүжилт, гишүүнчлэл, орон нутгийн сонгууль дахь улс төрийн намын оролцоог боловсронгуй болгох нь
Хөтөлбөр: *

Улс төрийн намуудын санхүүжилт, гишүүнчлэл, орон нутгийн сонгууль дахь улс төрийн намын оролцоог боловсронгуй болгох нь  

Энэхүү судалгааны хүрээнд улс төрийн намын үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дөхөм болохуйц шинжлэх ухааны мэдлэг, бодит баримтанд тулгуурласан, улс төрийн нам хүчнээс хараат бус дүгнэлт гаргах, улс төрийн намын санхүүжилт, улс төрийн намын гишүүнчлэл, орон нутгийн сонгууль дахь улс төрийн намын оролцооны талаар боломжит хувилбарыг санал болгох зорилго тавьсан билээ.

Зохиогч: Судалгааг Глоб Интернэшнл төв, Зориг сан ТББ нар хамтран гүйцэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБХХ
Он: 2014
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улс төрийн намуудын санхүүжилт, гишүүнчлэл, орон нутгийн сонгууль дахь улс төрийн намын оролцоог боловсронгуй болгох нь
Хөтөлбөр: *