card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2020Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА - УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хуульч, судлаач Д.Тэгшбаяр, Судлаачид: Эдийн засагч, судлаач С.Боргил, Хуульч, өмгөөлөгч, судлаач А.Дэлгэрмаа, Мэргэжилтэн О.Одонтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА - УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА - УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандаж судлах ажлын зорилго нь тус салбарын ил тод байдлыг дээд зэргээр хангаж, улмаар ил тод байдлын үндэсний стандарт, практикийг Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС) зэрэг олон улсын сайн туршлагад нийцүүлэн нэвтрүүлэх зохицуулалтын хувилбаруудыг тодорхойлох явдал юм. Тэрчлэн, эерэг болон сөрөг талыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр үр нөлөөг урьдчилан тооцож, уг асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнтэй хувилбарыг санал болгоход судалгааны зорилго мөн чиглэнэ. 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Хуульч, судлаач Д.Тэгшбаяр, Судлаачид: Эдийн засагч, судлаач С.Боргил, Хуульч, өмгөөлөгч, судлаач А.Дэлгэрмаа, Мэргэжилтэн О.Одонтуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА - УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь