card
Зохиогч: Судалгааны ажлыг удирдсан ХСИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор Б.Энхболд, судалгааны мэдээлэл боловсруулсан ХААИС-ийн Эдийн засаг, Бизнесийн сургуулийн Эдийн засгийн статистик, математик загварчлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор П.Мөнхтуяа, багш, доктор Г.Золзаяа, магистр Ш.Баярдулам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллага-Хэрэглэгчийн үнэлгээ 2017 он
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Цагдаагийн байгууллага-Хэрэглэгчийн үнэлгээ 2017 он

Цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж ямар байгааг судлах нь гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх бодлогоо тодорхойлох, цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд бодитой үнэлэлт дүгнэлт өгөх, эрх зүйн шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход онцгой ач холбогдолтой. тиймээс ч улс орнууд энэ чиглэлээр тогтмол хугацаанд үнэлгээ хийхийг чухалчлан үздэг. Манай улсын хувьд энэхүү судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар жил бүр хийлгэх үүргийг цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэсэн бөгөөд сүүлийн 5 жилд тасралтгүй хийж байгаа ажээ. ННФ нь 2017 оны 9 дүгээр сард ЦЕГ-тай байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд ŠЦагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ-2017š судалгааг санхүүжүүлж, техникийн туслалцаа үзүүлж ажиллалаа. Энэ удаагийн судалгааны онцлог нь анх удаа үндэсний хэмжээнд хийгдэж байгаагаас гадна олон улсын аргачлалын дагуу явагдаж байгаа явдал юм. Үүний зэрэгцээ цагдаагийн албаны шинэчлэл эхлээд 4 орчим жил болоод байгаа тул шинэчлэлийн үр нөлөөг үнэлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжтой. 

 

Зохиогч: Судалгааны ажлыг удирдсан ХСИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор Б.Энхболд, судалгааны мэдээлэл боловсруулсан ХААИС-ийн Эдийн засаг, Бизнесийн сургуулийн Эдийн засгийн статистик, математик загварчлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор П.Мөнхтуяа, багш, доктор Г.Золзаяа, магистр Ш.Баярдулам
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2017
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цагдаагийн байгууллага-Хэрэглэгчийн үнэлгээ 2017 он
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих