card
Зохиогч: Судлаач: МУ-ын Үндсэн хуулийн цэцийн Судалгааны төвийн судлаач, LL.M, С.Сүхчулуун, Таванлекс ХХН-ийн өмгөөлөгч Л.Отгондорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -5
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -5

Нээлттэй Нийгэм Форум шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний энэ удаагийн эмхэтгэлээ сэдэвчилсэн байдлаар буюу байгаль орчныг бохирдуулсантай холбоотой иргэний болон захиргааны шүүхээс гаргасан шийдвэрүүдийн бэсрэг шинжилгээг нэгтгэн уншигч Танд танилцуулж байна. Энэхүү дүн шинжилгээнд дараах чиглэлүүд багтсан болно. 

НЭГ. ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ-11 

ХОЁР. ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧНЫ АСУУДЛААР НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАСАН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ-69 

ГУРАВ. ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ-103 

ДӨРӨВ. ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ-140 

Зохиогч: Судлаач: МУ-ын Үндсэн хуулийн цэцийн Судалгааны төвийн судлаач, LL.M, С.Сүхчулуун, Таванлекс ХХН-ийн өмгөөлөгч Л.Отгондорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Шүүхийн шинжилгээний эмхэтгэл -5
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх