card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2021Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ГэрээнийИлТодБайдалМонитор

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ, СЭЛЭНГЭ, ДУНДГОВЬ АЙМАГТ

Зохиогч: Мониторыг эмхэтгэж бичсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ, СЭЛЭНГЭ, ДУНДГОВЬ АЙМАГТ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ, СЭЛЭНГЭ, ДУНДГОВЬ АЙМАГТ

“Монголын бичил уурхайн дээвэр холбоо” ТББ нь 2020 онд ННФ-ын дэмжлэгтэйгээр бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээний хэрэгжилтэд мониторинг хийв.  Мониторингийн дүнд бичил уурхайгаар ашигт малтмал ашиглах журам, гэрээтэй холбоотой орон нутагт гарч буй нийтлэг зөрчлүүдийг тодорхойлж, түүнийг арилгах талаар зөвлөмж боловсруулан мониторингод хамрагдсан орон нутгийн удирдлага, бичил уурхайн байгууллагуудад хүргүүлэллээ. Түүнчлэн Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай журмыг орон нутгийн бодит шаардлагад нийцүүлэн сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж боловсруулж, холбогдох талуудад хүргүүлэв.

Зохиогч: Мониторыг эмхэтгэж бичсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ: ТӨВ, СЭЛЭНГЭ, ДУНДГОВЬ АЙМАГТ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь