card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

АЛЬ БОЛОХ ЭРТ ШАТНААС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХ ЭРХ - ОЛОН УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан LL.M Н.Норовсамбуу
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЛЬ БОЛОХ ЭРТ ШАТНААС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХ ЭРХ - ОЛОН УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬТОГТООМЖИД ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

АЛЬ БОЛОХ ЭРТ ШАТНААС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХ ЭРХ - ОЛОН УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ
ТОГТООМЖИД ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ

Хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн тухай ойлголт, эрт шатнаас хууль зүйн туслалцаа авах асуудал, хууль зүйн туслалцаа авагчийн эрх, заавал өмгөөлөгч оролцуулах нөхцөл, улсаас өмгөөлөгч томилох тогтолцоог хэрэгжүүлэх байгууллага, өмгөөлөгч томилох журам, томилогдсон өмгөөлөгчийн хөлс зэрэг асуудалд ач холбогдол өгч судаллаа.

Энэхүү тоймоор судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг уншигчдад, ялангуяа хууль тогтоогч, иргэний нийгмийн байгууллага зэрэгт хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү.

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан LL.M Н.Норовсамбуу
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЛЬ БОЛОХ ЭРТ ШАТНААС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХ ЭРХ - ОЛОН УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬТОГТООМЖИД ТУСГАГДСАН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих