card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД МӨРДӨГЧ, ПРОКУРОР, ШҮҮГЧИЙН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Н.Норовсамбуу, LL.M
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД МӨРДӨГЧ, ПРОКУРОР, ШҮҮГЧИЙН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД МӨРДӨГЧ, ПРОКУРОР, ШҮҮГЧИЙН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны хүрээнд 2017 оны Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45-р бүлгийн зохицуулалтыг Улсын дээд шүүх хэрхэн хэрэглэж байгааг авч үзлээ. Уг тоймоор судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг уншигчдад, ялангуяа хууль тогтоогч, иргэний нийгмийн байгууллагад хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь эндээс ......... татаж үзнэ үү.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Н.Норовсамбуу, LL.M
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД МӨРДӨГЧ, ПРОКУРОР, ШҮҮГЧИЙН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих