card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл#ХохирлынҮндэснийТогтолцооСудалгаа

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЯВЦАД УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ - ЦУВРАЛ 3

Зохиогч: Судалгааны баг: МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш Н.Норовсамбуу, Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн өмгөөлөгч Ж.Содномдаржаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЯВЦАД УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ - ЦУВРАЛ 3
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЯВЦАД УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ - ЦУВРАЛ 3

Уг судалгаа нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг төлүүлэхтэй холбоотой Улсын дээд шүүхийн 20 тогтоолд дүн шинжилгээ хийж, хохирол барагдуулж буй өнөөгийн практик, тулгамдаж буй асуудлыг судалснаараа ач холбогдолтой бөгөөд дараах сэдвүүдээс бүрдэнэ. 

Нэг. ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (11 дүгээр хуудас)

Хоёр. ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ ШААРДАХ ЭРХИЙН ҮНДЭСЛЭЛ (19 дүгээр хуудас)

Гурав. ОНЦГОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМААР ШИЙДВЭРЛЭХ МАРГААН МӨН ЭСЭХ (28 дугаар хуудас)

Дөрөв. ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХАД ТӨЛСӨН ХӨЛСИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ (35 дугаар хуудас)

Тав. ОЛОХ ЁСТОЙ БАЙСАН ОРЛОГЫГ ТООЦОХ (41 дүгээр хуудас)

Зургаа. СЭТГЭЛ САНААНЫ ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ (49 дүгээр хуудас)

 

 

Зохиогч: Судалгааны баг: МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш Н.Норовсамбуу, Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн өмгөөлөгч Ж.Содномдаржаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХОХИРЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦОО - ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЯВЦАД УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ - ЦУВРАЛ 3
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих