card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Ц.Алтанцэцэг, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч дэд профессор С.Эрдэнэболор, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч, хууль зүйн докторант Б.Энхбаяр, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч, хууль зүйн докторант Б.Досжан, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хууль зүйн докторант Н.Арвинтариа, ХЭҮТ-ийн захирал, хуульч, өмгөөлөгч С.Байгалмаа, ХЭҮТ-ийн хөтөлбөрийн менежер, эрх зүйч Д.Санчир, ХЭҮТ-ийн хуулийн зөвлөгч, эрх зүйч
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Судалгааг Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ эрхлэн явуулсан бөгөөд Танд уг судалгааны дүнг хүргэж байна. Уг судалгаа нь Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд шинээр гэмт хэрэгт тооцогдсон “гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх”, “заналхийлэх”, “ялгаварлан гадуурхах”, “мөрдөн мөшгөх” зэрэг шинэ төрлийн гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, шүүхээр шийдвэрлэсэн байдал, тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох санал зөвлөмжийг боловсруулснаараа ач холбогдолтой бөгөөд дараах сэдвүүд багтана. 

Нэг.  ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ (10 дугаар хуудас) 

Хоёр. ЗАНАЛХИЙЛЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙГАА БАЙДАЛ (32 дугаар хуудас)

Гурав. ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ (49 дүгээр хуудас)

Дөрөв. ХУУЛЬ БУСААР МӨРДӨЖ МӨШГӨХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ (64 дүгээр хуудас

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ БАГ: Ц.Алтанцэцэг, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч дэд профессор С.Эрдэнэболор, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч, хууль зүйн докторант Б.Энхбаяр, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хуульч, хууль зүйн докторант Б.Досжан, Отгонтэнгэр Их сургуулийн багш, хууль зүйн докторант Н.Арвинтариа, ХЭҮТ-ийн захирал, хуульч, өмгөөлөгч С.Байгалмаа, ХЭҮТ-ийн хөтөлбөрийн менежер, эрх зүйч Д.Санчир, ХЭҮТ-ийн хуулийн зөвлөгч, эрх зүйч
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих