card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн магистр Б.Эрдэнэбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ

Уг тоймоор дээрх судалгааны гол үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжийг холбогдох талуудад хүргэхийг зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү.  

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн магистр Б.Эрдэнэбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих