card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: Багийн ахлагчаар хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Батзориг, үндсэн судлаачаар хууль зүйн магистр Б.Эрдэнэбат, хууль зүйн магистр Ц.Шийтэрчулуун, зөвлөхөөр Шүүхийн шинжилгээний Үндэсний хүрээлэнгийн ахлах шинжээч, цагдаагийн хошууч Г.Ганхүлэг нар ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Судалгаагаар гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны өнөөгийн практик, нөхцөл байдал, эрх зүйн орчин болон нотолгоонд ашиглаж буй арга зүй, техник хэрэгслийн ашиглалтын байдал, бусад улсын нотлох ажиллагааны онцлог, эрх зүйн зохицуулалт, хуульч, хууль сахиулагч бэлтгэх сургалтад хэрэглэгдэж буй нотлох ажиллагаатай холбоотой ном, сурах бичиг, сургалтын хөтөлбөр, арга зүйд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох санал зөвлөмжийг боловсруулсан болно. Судалгаа нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. 
Нэг. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ГАДААД УЛСЫН НОТОЛГООНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН (15 дугаар тал)
Хоёр. МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭМТ ХЭРГИЙН НОТЛОХ БАРИМТ ЦУГЛУУЛАХ, БЭХЖҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (48 дугаар тал)
Гурав. ГЭМТ ХЭРГИЙГ НОТЛОХ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (101 дүгээр тал)

Зохиогч: Багийн ахлагчаар хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Батзориг, үндсэн судлаачаар хууль зүйн магистр Б.Эрдэнэбат, хууль зүйн магистр Ц.Шийтэрчулуун, зөвлөхөөр Шүүхийн шинжилгээний Үндэсний хүрээлэнгийн ахлах шинжээч, цагдаагийн хошууч Г.Ганхүлэг нар ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НОТОЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН ПРАКТИК, АРГА ЗҮЙ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ - СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих