card
Зохиогч: МОНИТОРЫГ БИЧСЭН:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ, ДҮГНЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

ТӨРИЙН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ, ДҮГНЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Төрийн аудитын байгууллагын 2016-2020онд аудит хийж гаргасан зөвлөмж, дүгнэлт актын хэрэгжилт тэдгээрийн ил тод байдалд "Үнэн Хатамж" ТББ-ын хийсэн ажиглалт, мониторингийн товч үр дүнг танилцуулж байна. 

Зохиогч: МОНИТОРЫГ БИЧСЭН:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Монитор
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ, ДҮГНЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах