card
Зохиогч: Энэ удаагийн “Хуулийн шүүмж”-д Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв (www.icnl.org)-өөс гаргасан МУ-ын Нийтийн мэдээллийн тухай хуульд өгсөн санал шүүмжийг ННФ-аас эрхлэн монгол хэл рүү буулгав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрх зүйн дүн шинжилгээ: Монгол улсын нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Хуулийн төсөл нь бусад эрхийг хэрэгжүүлэх гол тулгуур болсон мэдээлэл авах үндсэн эрхийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай тогтолцоог бий болгоход чиглэсэн зөв зүйтэй алхам болж байгаагийн сацуу төрийн ил тод, хариуцлагатай байдал, үр нөлөөтэй ардчилсан засаглалыг дэмжих үр ашигтай хэрэгсэл болох юм. 

Дараах дүн шинжилгээг гагцхүү хуулийн төслийг хянаж үзсэний үндсэн дээр боловсруулсан бөгөөд хуулийн төсөл боловсруулагчид, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон холбогдох төрийн байгууллагуудын зүгээс цаашид нарийвчлан авч үзүүштэй зарим асуудлыг онцолсон болно. Энэхүү дүн шинжилгээ нь бүрэн гүйцэд судалгаа биш бөгөөд мэдээлэл авах эрхийн үндсэн зарчмуудад голлон анхаарсан болохыг дурдах нь зүйтэй.

 

Зохиогч: Энэ удаагийн “Хуулийн шүүмж”-д Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв (www.icnl.org)-өөс гаргасан МУ-ын Нийтийн мэдээллийн тухай хуульд өгсөн санал шүүмжийг ННФ-аас эрхлэн монгол хэл рүү буулгав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрх зүйн дүн шинжилгээ: Монгол улсын нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь