card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2021#ШүүхийнТогтолцооСудалгааБодлогын хэлэлцүүлэг

ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ - БОДЛОГЫН СУДАЛГАА

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Г.Цагаанбаяр LL.M, судлаач, өмгөөлөгч Багийн гишүүд: Ж.Алтансүх LL.M, судлаач С.Батбаяр LL.M, МУИС-ийн ХЗС-ийн багш
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ - БОДЛОГЫН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ - БОДЛОГЫН СУДАЛГАА

Энэхүү судалгаагаар анхан болон давж заалдах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар, дагнасан хэлбэрээр байгуулах хамгийн боломжит хувилбарыг санал болгох, зөвлөмж боловсруулах, судалгааны үр дүнд тулгуурлан газрын зураглал (инфографик зураг) боловсруулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн дагнасан шүүх, тойргийн шүүх, тусгай шүүх зэрэг нэр томьёоны хэв шинжүүдийг тодорхойлж, нэг мөр болгох, дагнасан шүүхийн давуу болон сул талыг тодорхойлох, цаашид (ойрын хугацаанд) манай улсад ямар хэлбэрийн дагнасан шүүх байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгаа талаар дүгнэлт зөвлөмж гаргах юм.  

 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Г.Цагаанбаяр LL.M, судлаач, өмгөөлөгч Багийн гишүүд: Ж.Алтансүх LL.M, судлаач С.Батбаяр LL.M, МУИС-ийн ХЗС-ийн багш
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Бодлогын судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ - БОДЛОГЫН СУДАЛГАА
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх