card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа

ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК

Зохиогч: Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн: Хууль зүйн мэдээлэл, судалгааны хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн судлаач, МУИС-ийн докторант, хуульч Д.Оросоо, Хууль зүйн ухааны доктор Ц.Цэлмэг, Судлаач С.Дэнсмаа, Г.Туул
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК

Судалгааны хүрээнд худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, үг хэлэх эрх, мэдээллийн эрх чөлөөний зарчимд нийцэж буй эсэх, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн “илт худал мэдээлэл” гэх ойлголтын эрүүгийн эрх зүйн асуудал, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинж, субьектив санаа зорилго, төсөөтэй эрх зүйн бусад зөрчлөөс ялган зүйлчлэх асуудал, ижил төстэй эрх зүйн тогтолцоотой зарим улсын эрх зүйн зохицуулалт, үндэсний болон олон улсын жишиг хэргүүдийг судалж, дүгнэлт хийсэн болно. 

Зохиогч: Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн: Хууль зүйн мэдээлэл, судалгааны хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн судлаач, МУИС-ийн докторант, хуульч Д.Оросоо, Хууль зүйн ухааны доктор Ц.Цэлмэг, Судлаач С.Дэнсмаа, Г.Туул
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих