card
Зохиогч: Судлаачид: Хөгжлийн эрх зүйн төв ТББ-ын судлаач: Б.Отгон, С.Халиун, П.Намуун
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим санд хийсэн судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Шүүхийн шийдвэрийн ил тод байдал 

Энэхүү судалгаагаар шүүхийн шийдвэрийн цахим санд шийдвэр нийтлэх эрх зүйн зохицуулалт, ил тод байдал, эрх зүйн үндэс, цахим сан хэрэглэгчийн үнэлгээ зэргийг судалж, санал зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

Шүүхийн шийдвэрийн санг хэрэглэгчийн үнэлгээ, сэтгэгдэл, санал, зөвлөмжийг авах зорилгоор асуумж боловсруулан, анкетын аргаар тэдний санал хүсэлтийг авч нэгтгэн, судалгааны тайланд тусгаж Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд санал болгон хүргүүлэх юм.  

Зохиогч: Судлаачид: Хөгжлийн эрх зүйн төв ТББ-ын судлаач: Б.Отгон, С.Халиун, П.Намуун
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим санд хийсэн судалгааны тайлан
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх