card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022Судалгааны тойм

ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК ИЛТ ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ГЭХ ОЙЛГОЛТЫН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн мэдээлэл, судалгааны хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн судлаач, МУИС-ийн докторант, хуульч Д.Оросоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэж буй практик илт худал мэдээлэл гэх ойлголтын эрүүгийн эрх зүйн асуудал - Судалгааны тойм №26
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Энэхүү судалгаагаар эрүүгийн хуульд заасан Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, уг хэргийн илт худал мэдээлэл гэх ойлголтын эрүүгийн эрх зүйн асуудал, худал мэдээлэл болон үг хэлэх эрхийн хоорондын харилцан хамаарал, гадаадын зарим улс орон, олон улсын жишиг, туршлага, уг гэмт хэргийн статистик тоо баримтыг судалж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр үндэслэл бүхий санал, зөвлөмж боловсруулж олон нийтийн хүртээл болголоо.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: Хууль зүйн мэдээлэл, судалгааны хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн судлаач, МУИС-ийн докторант, хуульч Д.Оросоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэж буй практик илт худал мэдээлэл гэх ойлголтын эрүүгийн эрх зүйн асуудал - Судалгааны тойм №26
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих