card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүх2021#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгааны тойм

ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: С.Байгалмаа, ХЭҮТ САНАЛ, ШҮҮМЖ ӨГСӨН: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны Тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Эрүүгийн хуулийг шинэчилсэн найруулж, 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр баталсан ба 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс даган мөрдөж байна. Тус шинэчлэлийн хүрээнд шинээр хамгаалах шаардлагатай үнэт зүйлсийг Эрүүгийн хуульд тусгаж хүний эрх, эрх чөлөө, халдашгүй байдлыг жинхэнэ утгаар хамгаалах хууль эрх зүйн баталгаатай орчин бүрдүүлэхийг зорьсон билээ.1 Эрүүгийн хуульд шинээр хүний орон байранд хууль бусаар халдах, хүнийг хууль бусаар нэгжих, эд хөрөнгийг хураан авах, битүүмжлэх, ялгаварлан гадуурхах, заналхийлэх, хууль бусаар мөрдөн мөшгөх, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зэрэг 30 гаруй төрлийн гэмт хэргийг нэмж хуульчилсан.

Зохиогч: СУДАЛГААНЫ ТОЙМ БОЛОВСРУУЛСАН: С.Байгалмаа, ХЭҮТ САНАЛ, ШҮҮМЖ ӨГСӨН: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны Тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ШИНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих