card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүх#ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэл2022Судалгаа

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР АВЧ ҮЗЭХ НЬ

Зохиогч: Судлаач: С.Оюунтуяа, МУИС-ийн докторант, хуульч
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР АВЧ ҮЗЭХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс эрх зүйн зохицуулалтын чанарыг дээшлүүлэх, энэ үйл явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах чиглэлээр хууль тогтоомжид эрчимтэй шинэчлэл хийж байгаагийн дотор 2015 онд батлагдсан Хууль тогтоомжийн тухай хууль онцгой байр суурь эзэлнэ. Тус хуулиар хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг тандан судлах эсхүл хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлсний үндсэн дээр үзэл баримтлал, танилцуулга, хуулийн төсөл боловсруулах, улмаар хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх, холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх, төсөл боловсруулах явцдаа иргэн, төр, төрийн бус байгууллагаас санал авах үйл явцыг нарийвчлан зохицуулсан байдаг.

 

Зохиогч: Судлаач: С.Оюунтуяа, МУИС-ийн докторант, хуульч
Хэвлэн нийтэлсэн: Hээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР АВЧ ҮЗЭХ НЬ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих