card
Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдал#ТөсвийнУдирдлагаСудалгаа2023

Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад зээлийн мэдээлэл, төслүүдийн санхүүгийн ил тод байдал

Зохиогч: С.Баттулга ахлагчтай “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв” ТББ-ын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Судалгааны зорилго Засгийн газрын гадаад зээлийн мэдээлэл, төслүүдийн санхүүгийн ил тод байдал ямар байгааг илрүүлж, түүнийг сайжруулах арга замыг олон улсын туршлагад үндэслэн санал болгоход оршино. Засгийн газрын гадаад зээлийн мэдээллийн 2000-2021 оны өгөгдлийг цуглуулж, бүтцийн шинжилгээ хийн Засгийн газрын богино болон урт хугацаат өрийн бүтэц, гадаад зээлийн хэмжээнд гарсан өөрчлөлт, түүний учир шалтгаан зэргийг тайлбарлахыг зорьсон. Энэхүү судалгаанд гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжиж буй 109 төсөл, арга хэмжээг хамруулснаас 2018-2021 онд Шилэн дансны тухай хуульд заасан мэдээллийн дунджаар 60 гаруй хувийг Шилэн дансны системд ил тод, нээлттэй байршуулсан байна.

 

 

Зохиогч: С.Баттулга ахлагчтай “Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв” ТББ-ын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах