card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхХүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих#ХүнийЭрх #ЭрүүгийнЭрхзүйнШинэчлэлСудалгаа2023

Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн хариуцлага, түүнтэй холбоотой маргаан хянан шийдвэрлэж буй практик, тулгамдаж буй асуудал

Зохиогч: Судлаач Э.Уянга
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өмгөөлөл, өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлага, мэргэжлийн хариуцлага, хууль зүйн туслалцаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг баталгаажуулах, мэргэжлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь иргэдийн шударгаар шүүлгэх эрхийг баталгаатай эдлүүлэхэд нэн чухал үр нөлөөтэй. Судлаач Э.Уянга ННФ-ын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын өмгөөллийн үйл ажиллагаа, өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлагын талаарх хууль тогтоомж, түүний хүрээнд шийдвэрлэгдэж буй өмгөөлөгчтэй холбоотой мэргэжлийн хариуцлагын маргаан шийдвэрлэх механизмд дүн шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ Герман, Япон, Америк зэрэг орны тогтолцоог харьцуулан судалж бодлогын санал зөвлөмж боловсруулсныг энэхүү судалгааны тайлангаас үзнэ үү. 

 

Зохиогч: Судлаач Э.Уянга
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өмгөөлөл, өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлага, мэргэжлийн хариуцлага, хууль зүйн туслалцаа
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих