card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа2024

Цалин болон халамжийн бодлого иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлж буй нөлөөллийн судалгаа

Зохиогч: “Санхүүгийн хүртээмж хөгжил санаачилга” ТББ-ын судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цалин, Халамж, Халамжийн бодлого, Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, нийгмийн халамжийн болон цалингийн бодлогыг судлан, хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээг хийснээс гадна хөдөлмөрийн зах зээлд тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлж, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн санал, зөвлөмж боловсруулжээ.

 

Зохиогч: “Санхүүгийн хүртээмж хөгжил санаачилга” ТББ-ын судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Цалин, Халамж, Халамжийн бодлого, Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах