card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх#СонгуульСудалгаа2023

Сонгуулийн холимог тогтолцоо: Онол, практик

Зохиогч: Андрю Эллис
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгуулийн систем, холимог тогтолцоо
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Одоогоос гучин жилийн тэртээ анхны ардчилсан өөрчлөлт хийгдэж, түүнээс хойш сонгуулийн тогтолцоог хэдэнтээ өөрчилсөн боловч монголчууд сонгуульд өгсөн санал нь Улсын Их Хурал (УИХ) дахь суудлын тоонд тусгалаа олох механизмыг боловсронгуй болгох замаар сонгуулийн үйл явцыг засаж сайжруулахыг чармайж байна. Үүнд ялангуяа сонирхол татаж буй асуудал нь сонгуулийн холимог тогтолцоо юм.

Сонгуулийн чухам ямар тогтолцоотой байвал зохихыг Монголын ард түмэн өөрсдөө шийдэх учир эл тайлан холимог тогтолцоог таашаах, эс таашаахад бус харин уг тогтолцооны ямар загварууд байх боломжтой, тэдгээрээс үүсэж болох нөлөө, үр дагаврыг ерөнхийд нь болон Монгол Улсын нөхцөлийг авч үзэж тайлбарлахыг зорьсон болно.

 

 

 

 

Зохиогч: Андрю Эллис
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгуулийн систем, холимог тогтолцоо
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь