card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчилсан сайн засаглалАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх#СайнЗасаглалБодлогын асуудал2024

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд цөөнхийн оролцоо - Бодлогын асуудал №44

Зохиогч: ННФ-ын Гүйцэтгэх Захирал П.Эрдэнэжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Парламентын цөөнхийн эрх, Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд цөөнхийн оролцоо
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү бодлогын шинжилгээнд парламентын цөөнхийн эрхийг баталгаажуулах асуудлыг (1) намын бүлэг байгуулах; (2) намын бүлгийн болон намын бүлэг үүсгэх хэмжээнд төлөөлөлгүй намууд, түүнчлэн бие даагчид хууль тогтоох үйл ажиллагаанд хэрхэн үр нөлөөтэй оролцох боломжтойг манай улсын холбогдох хууль тогтоомж болон олон улсын туршлагын хүрээнд авч үзлээ. 

 

 

 

 

Зохиогч: ННФ-ын Гүйцэтгэх Захирал П.Эрдэнэжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Парламентын цөөнхийн эрх, Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд цөөнхийн оролцоо
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь