card
Зохиогч: Т.Мөнх-Эрдэнэ, Р.Лхагвабаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Газар, газар чөлөөлөх үйл явц, дахин төлөвлөлт, дэд бүтэц, хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Улам бүр тэлсээр буй Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлт, дэд бүтцийн шинэчлэл болон хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд эрчимтэй хэрэгжиж байгаа энэ цаг үед хөгжлийн бүтээн байгуулалтад зориулан газар чөлөөлөх шийдвэр гаргах үйл явцыг оновчтой зохицуулах замаар хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх, нөгөө талаар эдгээр хөгжлийн төсөл хөтөлбөр саадгүй хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал юм. 2015 онд батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулиар бий болгосон төлөвлөлтийн эрх зүйн зохицуулалтаар тооцоо судалгаа, холбогдох талуудын оролцоонд тулгуурлан бүтээн байгуулалтыг ухаалгаар төлөвлөж, амжилттай хэрэгжүүлэх, хамгийн гол нь хүний эрхийн зөрчлөөс сэргийлэх үндсэн нөхцөл бүрдсэн юм.

Энэхүү бодлогын шинжилгээгээр сүүлийн үед батлагдсан төлөвлөлт, бүтээн байгуулалттай холбоотой хууль тогтоомж, тэдгээрийн төсөлд шинжилгээ хийж, Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэхтэй холбоотой санал зөвлөмж боловсрууллаа.  

 

 

Зохиогч: Т.Мөнх-Эрдэнэ, Р.Лхагвабаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Газар, газар чөлөөлөх үйл явц, дахин төлөвлөлт, дэд бүтэц, хүний эрх
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь