card
Зохиогч: Олон Улсын төсвийн түншлэл болон Нээлттэй нийгэм форум
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн нээлттэй байдал, иргэдийн оролцоо, хяналт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын төсвийн ил тод байдал, төсвийн үйл явц дахь олон нийтийн оролцоо, төсвийн хяналтын тогтолцооны үзүүлэлтүүд өмнөх судалгааны дүнгээс дээшилжээ. Гэсэн хэдий ч иргэдийн оролцооны үзүүлэлт нэн хангалтгүй хэвээр байна. 

 

 

Зохиогч: Олон Улсын төсвийн түншлэл болон Нээлттэй нийгэм форум
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн нээлттэй байдал, иргэдийн оролцоо, хяналт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах