card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2002Судалгаа

Сургуульд суралцагсдын хүйсийн ялгаатай байдал

Зохиогч: Үндэсний статистикийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2002
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сургуульд суралцагсдын хүйсийн ялгаатай байдал
Хөтөлбөр: *

Энэхүү бүлэгт  хүн амын боловсролын түвшингийн хүйсийн ялгаатай байдлыг судлахдаа бичиг үсгийн мэдлэг буюу монгол эсвэл бусад аль нэг хэл дээр энгийн тодорхой өгүүлбэрийг уншиж, ойлгож бичих чадвар, сургуульд хаирагдалт, боловсролын түвшин гэсэн үзүүлэлтүүдийг авч үзлээ.

Зохиогч: Үндэсний статистикийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2002
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сургуульд суралцагсдын хүйсийн ялгаатай байдал
Хөтөлбөр: *