card
2010Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоНом

Монголын эрчим хүчний асуудалтай холбогдох ном зүй

Зохиогч: Судлаачид: Ж. Доржпүрэв, Д. Дэлгэрмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын эрчим хүчний салбар, цахилгаан эрчим хүч, дулааны эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, түлш, эрчим хүч байгаль орчин, экологи, эрчим хүчний салбарт хэрэгжсэн төсөл
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Монгол Улс эрчим хүчний салбарын цогц бодлогоо улс орны хөгжлийн эрх ашигтаа нийцүүлэн эцэслэн боловсруулан гаргахаар бэлдэж буй энэ үед 1995 оноос хойш эрчим хүчний салбарын хөгжлийн асуудалтай холбогдсон эрдэм шинжилгээний ном товхимол, өгүүлэл, диссертаци, илтгэл, олон улсын байгууллагуудаас хэрэгжүүлсэн төслүүдийн тайлан, зөвлөмжийн талаарх мэдээллийг хүргэх зорилгоор энэхүү ном зүйг боловсрууллаа.

Зохиогч: Судлаачид: Ж. Доржпүрэв, Д. Дэлгэрмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын эрчим хүчний салбар, цахилгаан эрчим хүч, дулааны эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, түлш, эрчим хүч байгаль орчин, экологи, эрчим хүчний салбарт хэрэгжсэн төсөл
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь