card
Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Л.Лувсанжамц Судлаачид: Г.Бат-Эрдэнэ, Г.Гантөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн төсвийн зарлагын шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Уг судалгаагаар (i) хуулиар нутгийн удирдлагын байгууллагын хариуцах чиг үүрэг ба түүний хэрэгжилтийн байдал, (ii) төсвийн төлөвлөлтийн үйл явц, орон нутгийн зарлагын хэрэгцээ шаардлага, (iii) орон нутгийн үйлчилгээний өртөгт нөлөөлөх хүчин зүйл, (iv) улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт шилжүүлэг олгохдоо орон нутгийн үйлчилгээний зардлын стандартыг хэрхэн тооцох зэргийг шинжлэн судаллаа. 

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Л.Лувсанжамц Судлаачид: Г.Бат-Эрдэнэ, Г.Гантөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн төсвийн зарлагын шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах