card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрх2005Судалгаа

Шилжих хөдөлгөөн хүүхдийн амьдралд судалгааны товч тайлан

Зохиогч: Монгол Улсын Их Сургууль, Хүүхдийн Ядуурлын Судалгаа Бодлогын Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Их Британы Хүүхдийг Ивээх Сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: шилжих хөдөлгөөн, боловсрол, боловсролын хүртээмж чанар, ядуурал, ядуурлыг бууруулах бодлого
Хөтөлбөр: *
Тус судалгаа нь хэрвээ шилжих хөдөлгөөнөөс үүдсэн нийгмийн асуудлуудыг зохистой шийдвэрлэхгүй бол 2015 он гэхэд Монголын бүх хүүхдийг боловсролд хамруулах зорилт хангагдахгүй байж болзошгүй гэж үзэж байна. Шилжиж явсан хийгээд ард нь үлдсэн өрхүүдийн дөрөвний нэгээс илүүгийн нь амьдралын нөхцөл хүнд байгаагаас тэдний хүүхдийн ирээдүй бүрхэг байна.
Зохиогч: Монгол Улсын Их Сургууль, Хүүхдийн Ядуурлын Судалгаа Бодлогын Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Их Британы Хүүхдийг Ивээх Сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: шилжих хөдөлгөөн, боловсрол, боловсролын хүртээмж чанар, ядуурал, ядуурлыг бууруулах бодлого
Хөтөлбөр: *