card
Хүний эрх1999

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Конвенцийн Киотогийн протокол

Зохиогч: Киотогийн Протокол
Хэвлэн нийтэлсэн: НYБ
Он: 1999
Төрөл: Киотогийн протогол
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нүб-ын конвенци, киотогийн протокол, уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүчний эх үүсвэр, хог хаягдал боловсруулалт, эдийн засгийн өсөлт, агаарын бохирдол
Хөтөлбөр: *

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын Суурь Конвенци (цаашид Конвенци гэх)-ийн Талууд болохын хувьд, Конвенцийн 2 дугаар Зүйлд тодорхойлсон Конвенцийн эцсийн зорилгод хүрэх зорилгоор, Конвенцийн заалтуудыг иш үндэс болгон, Конвенцийн 3 дугаар Зүйлийг удирдлага болгон, Конвенцид оролцогч Талуудын Бага хурлын анхдугаар хуралдааны 1/CP.1 шийдвэрээр батлагдсан Берлины Мандатыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах зүйлээр тохиролцов.

Зохиогч: Киотогийн Протокол
Хэвлэн нийтэлсэн: НYБ
Он: 1999
Төрөл: Киотогийн протогол
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нүб-ын конвенци, киотогийн протокол, уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүчний эх үүсвэр, хог хаягдал боловсруулалт, эдийн засгийн өсөлт, агаарын бохирдол
Хөтөлбөр: *