card
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн бус байгууллага ба татвар - Гарын авлага
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү гарын авлага нь төрийн бус байгууллагатай ямар нэг байдлаар холбоотой ажилладаг иргэн Танд татвар, татвартай холбоотой зайлшгүй мэдээллийг иж бүрнээр нь энгийн, ойлгомжтой, сонирхолтой хэлбэрээр хүргэхийг зорьсон юм. Гарын авлагаас төрийн бус байгууллага, ТББ-д ажилладаг иргэд хуулийн дагуу ямар төрлийн татвар төлөх, аль татвараас чөлөөлөгдөх, хөнгөлүүлэх, татвараа хэрхэн тайлагнах, татвартай холбоотой маргаантай асуудал гарвал хаанаас зөвлөгөө авч болох зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодорхой жишээн дээр авч үзэж болно. Түүнчлэн хуулийн нэр томъёоны тайлбартай танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг хичээсэн нь уншигч Танд тустай, ач холбогдолтой байх болно гэдэгт итгэж байна. Энэхүү сэдвээр судалгаа хийдэг эрдэмтэн судлаач, оюутан сурагч, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид зэрэг тухайн сэдвийг сонирхсон хэн бүхэн уг номыг ашиглах бололцоотой юм. 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн бус байгууллага ба татвар - Гарын авлага
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах