card
Зохиогч: Орчуулсан: Г.Батбаяр, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага, эрдэс баялаг, эрдсийн сан, газрын баялаг, нөөц, үйлдвэрлэл, эдийн засаг,
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Орлогын ажиглагч хүрээлэн өөр бусад салбарынхан, ОҮИТБС-ын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар энэхүү Гүн өрөмдөж үзэхүй номыг ОҮИТБСд иргэний нийгэм үр нөлөөтэй оролцоход туслах эх сурвалж болгон гаргасан юм. Энэхүү гарын авлагад ОҮИТБС-ын үйл явцын үе шат бүрийн дэлгэрэнгүй тоймыг харуулсан байгаа. Энд иргэний нийгмийн гүйцэтгэх үүрэг, мэтгэлцээн ба шийдвэрийн үе шат бүрд гарч болзошгүй гол асуудлууд, янз бүрийн үе шатанд нөлөөлөх боломжууд зэргээс гадна бусад орны иргэний нийгмийн оролцогчид ижил төстэй асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэж ирсэн, ямар үр дүн гарсан тухай дүрслэн харуулсан байна. Гарын авлагад харилцан ойлголцлын санамж бичиг, улсын ажлын төлөвлөгөө, аудиторыг сонгох ажиллагаа гэх мэт төрөл бүрийн  загвар, үйл явцуудын жишээг оруулжээ. 

Зохиогч: Орчуулсан: Г.Батбаяр, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага, эрдэс баялаг, эрдсийн сан, газрын баялаг, нөөц, үйлдвэрлэл, эдийн засаг,
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь