card
Зохиогч: Х.Наранжаргал, Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мэдээллийн эрх чөлөө - Гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү гарын авлага нь иргэд төрийн байгууллагаас мэдээлэл олж авах эрх, уг эрхээ хэрэгжүүлэх арга замын талаар иргэдэд чухал шаардлагатай, иж бүрэн мэдээллийг хялбар бөгөөд сонирхолтой хэлбэрээр хүргэж, энэ талаарх иргэдийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, улмаар нийгмийн үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Гарын авлагад Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, Үндсэн хууль, иргэдийн мэдээлэл олж эрхийг зохицуулсан бусад хууль эрх зүйн актуудыг. багтаан оруулсан болно. 

 

Зохиогч: Х.Наранжаргал, Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Мэдээллийн эрх чөлөө - Гарын авлага
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь