card
Ардчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Төрийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглахын эсрэг авах арга хэмжээ

Зохиогч: Судлаач С.Баяраа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн эрх мэдэл, төрийн захиргааны бодлого, төрийн захиргааны хууль, төрийн албаны эрх зүй, төрийн албаны томилгоо, төрийн албаны тухай хууль, албан тушаалын гэмт хэрэг, сонгууль ба төрийн алба
Хөтөлбөр: *

Төв болон орон нутгийн түвшинд төрийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах явдал түгээмэл байгаа бөгөөд хяналтгүй болсон тухай судлаачид, дотоодын болон гадаадын төрийн бус байгууллагууд, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн санал асуулга, улс төрчид тэмдэглэн хэлж байгаа. Энэ нь дараах шалтгаантай гэж үзэж байна.
Судалгааны тайлангаас уншина уу. 

Зохиогч: Судлаач С.Баяраа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн эрх мэдэл, төрийн захиргааны бодлого, төрийн захиргааны хууль, төрийн албаны эрх зүй, төрийн албаны томилгоо, төрийн албаны тухай хууль, албан тушаалын гэмт хэрэг, сонгууль ба төрийн алба
Хөтөлбөр: *