card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрх2006Судалгаа

Сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн суурь боловсрол эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэх

Зохиогч: Судлаач: Л. Золбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол, сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд
Хөтөлбөр: *

Монгол Улсын хүүхэд бүр заавал бөгөөд үнэ төлбөргүйгээр эзэмшихээр хуульчлагдсан суурь боловсролд сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хамруулахад тохиолдож буй бэрхшээл, түүнийг арилгах нөлөө бүхий хууль эрх зүйн болон бодлогын хүрээний зохицуулалт, хэрэгжилтийн түвшний арга хэмжээг Нээлттэй Нийгэм Форумын бодлогын судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд судлаач Л. Золбаатар судаллаа. Судалгаанд боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал гэсэн гурван том тогтолцооны зааг огтолцол дээр орших энэ асуудлыг гурван салбарын бодлогын уялдуулах замаар илүү оновчтойгоор шийдвэрлэх боломжтойг дурьджээ. Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл түвшинг оношлон тогтоох байгууллага байхгүй, тусгай хэрэгцээт боловсролын багш нар бэлтгэгдээгүй, нийгмийн халамжийн тэтгэмж нь хүүхдийн бэрхшээлийн төрлөөс бус түүний эцэг эхийн орлогын түвшнээр тогтоогдож байгаа зэрэг системийн шинжтэй асуудлуудаас гадна эцэг эх, багшийн хандлага, сургуулийн төсөв санхүү зэргээс болоод сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд боловсрол эзэмших боломж тун хязгаарлагдамал байгаа нь энэхүү судалгаагаар харагджээ.

Зохиогч: Судлаач: Л. Золбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол, сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд
Хөтөлбөр: *