card
Ардчилсан сайн засаглалАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2006Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм#СайнЗасаглал#ИргэдийнОролцооСудалгаа

Парламентад бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн багш Ч.Тамир
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль боловсруулах үйл явц, парламентын олон нийттэй харилцах суваг, иргэдийн оролцоо, иргэдийн оролцооны механизм, бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцох нь, Монгол, хуулийн төсөл боловсруулах үе шат
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Монголын ард түмний хөгжил цэцэглэлт, төр засгийн нээлттэй байдал, төр иргэн хоёрын хооронд түншлэлийн харилцааг бэхжүүлэхээс ихээхэн шалтгаалах ба бодлого боловсруулах үйл явцад иргэдийн идэвхтэй оролцоог хангах боломжийг бүрдүүлж өгснөөр иргэдийн төрд итгэх итгэл дээшлэх юм. Энэ нь аливаа улс орны төр засгийн анхаарлын төвд байдаг асуудал юм. Манай Парламентын хувьд иргэдийн зүгээс үзүүлэх итгэл ус агаар мэт дутагдаж байгаагаас гадна Засгийн газрын хувьд иргэдтэй холбох ил тод, тайлагнах механизм хөгжлийн шатандаа байна.

 

Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн багш Ч.Тамир
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хууль боловсруулах үйл явц, парламентын олон нийттэй харилцах суваг, иргэдийн оролцоо, иргэдийн оролцооны механизм, бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцох нь, Монгол, хуулийн төсөл боловсруулах үе шат
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь