card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2008Судалгаа

Монгол орны жижиг хот суурин газрын хүнсний баталгаат байдал ба амьжиргаа

Зохиогч: Мерси Кор
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнс, хүнсний аюулгүй байдал, орон нутгийн амьжиргаа, хүнсний хэрэгцээ, хүнсний бүтээгдэхүүн, аймгийн төвийн хүнс, хүнсний баталгаат чанар, хүнсний чанар
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайланд Аймгийн төвүүдийн хүнсний баталгаат байдлын үнэлгээнээс гарсан үр дүнг нэгтгэсэн бөгөөд хүнсний баталгаат байдал алдагдаж буйг илрүүлэх, түүний шинж тэмдэгүүд болон хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тогтоох үзүүлэлтүүдийг онцгойлон судалсан юм. Үнэлгээний үр дүнд анх удаа Монгол орны аймгийн төвд оршин сууж буй иргэдийн хүнсний баталгаат байдлын талаарх тодорхой туршилтын, практик нотолгоог судлан гаргасан билээ. Хэдий статистик үзүүлэлтээр Монгол улсыг бүхэлд нь хамхар боломжгүй ч, Баруун-Урт, Арвайхээр, Улаангом болон Ховд хотуудад явагдсан судалгааны үр дүн нь өөр бусад аймгийн төвүүдийн нөхцөл байдлыг ч тусган харуулах боломжтой юм. 

Зохиогч: Мерси Кор
Хэвлэн нийтэлсэн: Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүнс, хүнсний аюулгүй байдал, орон нутгийн амьжиргаа, хүнсний хэрэгцээ, хүнсний бүтээгдэхүүн, аймгийн төвийн хүнс, хүнсний баталгаат чанар, хүнсний чанар
Хөтөлбөр: *