card
Зохиогч: Санхүүгийн Зохицуулах хороо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, хэрэглэгчийн хүлээлт, эдийн засгийн индикатор, хэрэглэгчид, өрхийн хэрэгцээ, бараа бүтээгдэхүүний үнэ, хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс (ХХИ) нь олон улсад өргөн ашиглагддаг маш өндөр ач холбогдол бүхий эдийн засгийн индикатор юм. ХХИ нь тэргүүлэгч индикаторуудын нэг бөгөөд хэрэглэгчдийн ирээдүйн эдийн засгийн хүлээлтийг харуулдаг байна. Эдийн засаг дахь хэрэглэгчдийн үйл хөдлөл, ирээдүйн байдлын талаархи хүлээлт нь нийт эдийн засгийн хандлагад чухал нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс дэлхийн олон улс орон хэрэглэгчдийнхээ үйл хөдлөл, хүлээлт дээр тулгуурласан индексийг тооцож, шийдвэр гаргах чухал үзүүлэлт болгон ашигласаар байна.

Зохиогч: Санхүүгийн Зохицуулах хороо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, хэрэглэгчийн хүлээлт, эдийн засгийн индикатор, хэрэглэгчид, өрхийн хэрэгцээ, бараа бүтээгдэхүүний үнэ, хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах