card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2008Судалгаа

Төрийн өмчийн их сургуулийн удирдлагын шинэчлэл олон нийтийн статус хамтын удирдлага

Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн НУС-ийн тэнхимийн эрхлэгч Л. Мөнх-Эрдэнэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчийн их сургууль, удирдлагын тогтолцоо, дээд сургуулийн удирдлагын шинэчлэл, дээд сургуулийн олон нийтийн статус, дээд боловсролын шинэчлэл, боловсролын менежмент, дээд боловсролын меннежмент, их сургуулийн менежмент, боловсролын систем
Хөтөлбөр: *

Их сургуулийн бие даасан байдал, их сургуулийн удирдлагад багш нарын оролцоог хангасан удирдлагын тогтолцоог бий болгох нь Монголын төрийн өмчийн их сургуулиудын өмнө тулгарч буй хойшлуулшгүй асуудал болоод байна. Энэхүү судалгаанд их сургуулийн хамтын удирдлагын загварыг хэрэгжүүлэхэд хууль эрх зүйн орчин, оршин буй удирдлагын практик хэрхэн нөлөөлж байгаад дүн шинжилгээ хийж, цаашдын өөрчлөлт шинэчлэлийн талаар санал зөвлөмж боловсруулжээ.

Зохиогч: Судлаач: МУИС-ийн НУС-ийн тэнхимийн эрхлэгч Л. Мөнх-Эрдэнэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн өмчийн их сургууль, удирдлагын тогтолцоо, дээд сургуулийн удирдлагын шинэчлэл, дээд сургуулийн олон нийтийн статус, дээд боловсролын шинэчлэл, боловсролын менежмент, дээд боловсролын меннежмент, их сургуулийн менежмент, боловсролын систем
Хөтөлбөр: *