card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2008#МэдэхЭрхСудалгаа

Монголд эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн хөгжлийг дэмжсэн эрх зүйн болон үйл ажиллагааны орчин бүрдүүлэх арга зам

Зохиогч: Бодлогын судлаач: Доктор Ч.Базар, Зөвлөх: Глоб Интернэшнл ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Х.Наранжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээллийн салбар, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйн орчин, сэтгүүл зүй, бие даасан хараат бус байдал, хууль эрх зүйн орчин
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү судалгаагаар Монголд эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүй зогсонги байгаад  ямар хүчин зүйлс нөлөөлж буйг тодорхойлж, өнөөгийн эрх зүйн болон үйл ажиллагааны орчинд үнэлгээ өгөхийг зорьжээ. Судлаач Ч.Базар энэ ажлынхаа хүрээнд энэ чиглэлээр өмнө хэрэгжүүлсэн судалгаа, мониторингийн ажлын дүнг нэгтгэн эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн өмнө тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг тодорхойлж бодлогын хувилбарыг гаргасан байна.  Түүнчлэн ардчиллын замаар хөгжиж байгаа бусад улс орны хууль эрх зүйн орчин, эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйг хөгжүүлж буй арга технологи, механизм зэргийг тоймлон багтаасан нь чухал ач холбогдолтой болжээ.

Зохиогч: Бодлогын судлаач: Доктор Ч.Базар, Зөвлөх: Глоб Интернэшнл ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Х.Наранжаргал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээллийн салбар, хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүл зүйн орчин, сэтгүүл зүй, бие даасан хараат бус байдал, хууль эрх зүйн орчин
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь