card
Зохиогч: Судлаач Доктор О.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авлига, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа материал худалдан авах тухай, авлигийн хууль, хээл хахууль
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Төр болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр ажил, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны өнөөгийн орчин нөхцөл, энд гардаг авлигын эрсдэл, оролцогч талууд хийгээд тэдгээрийн чадавхийн талаар хийсэн энэхүү судалгааны тайланд худалдан авах тогтолцоог боловсронгуй болгох үүднээс авч хэрэгжүүлвэл зохих бодлогын шинжтэй арга хэмжээний тухай судлаачийн дүгнэлт, санал зөвлөмжийг боловсрууллаа. Ингэхдээ худалдан авах ажиллагааг хууль бусаар явагдахад хүргэдэг авлига, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах зэрэг албан тушаалтан, эрх мэдэлтний гэмт үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх үзэл санааны дор улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм болон технологийн орчинд авч хэрэгжүүлбэл зохих бодлогын санал зөвлөмж дээр гол анхаарлаа хандууллаа.

Зохиогч: Судлаач Доктор О.Мөнхбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авлига, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа материал худалдан авах тухай, авлигийн хууль, хээл хахууль
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах