card
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монголын эдийн засгийн хямрал, өрхийн орлого зарлага, эдийн засгийн бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах
Энэхүү улирлын тайланд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал Монгол Улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгааг үргэлжлүүлэн судаллаа. Ингэхдээ дотоод болон гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдалд 2009 оны гуравдугаар улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт орсон, энэ хугацаанд макро эдийн засгийн бодлогын ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн, цаашилбал манай улсын нийгмийн чухал салбар болох боловсрол ба эрүүл мэндийн салбарт ямар асуудал тулгамдаж байгаа, хямралын улмаас эдгээр салбарт үзүүлж буй нөлөө, Улаанбаатар хотын өрхийн орлого ба зарлага, түүнчлэн хэрэглээнд хямралын үр нөлөөгөөр гарсан өөрчлөлт зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлаар тоон болон чанарын мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, холбогдох бодлогын зөвлөмжийг боловсруулсан юм.
Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монголын эдийн засгийн хямрал, өрхийн орлого зарлага, эдийн засгийн бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах